Wednesday, February 25, 2009

Parliament: More than RM15 million spent for Kuala Terengganu by-election

Soalan:

LOKE SIEW FOOK (RASAH) minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah perbelanjaan mengikut item-item spesifik untuk perjalanan Pilihan Raya Kecil P036 Kuala Terengganu pada bulan JAnuari lepas yang perlu ditanggung oleh Kerajaan termasuk kos untuk kerahan 6,000 anggota polis.

Jawapan:

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah keseluruhan perbelanjaan bagi pilihan raya kecil Kuala Terengganu adalah sebanyak RM580,000. Manakala jumlah keseluruhan perbelanjaan bagi operasi PDRM pula ialah sebanyak RM15.153 juta!

No comments: